Vedtægter

Vedtægter for Fjends Gymnastikforening

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 8. april 2019

§1

Formål:

Fjends gymnastikforening har hjemsted i Viborg kommune, og dens formål er at være synlig og aktive i lokalsamfundet. Foreningen bygger på godt samvær og sociale fællesskabsfølelser. Dette forsøges ved at afspejle tidens tendenser indenfor bevægelse og socialt samvær i vores aktivitetsudbud og derved samle børn, unge og ældre. Foreningen lægger vægt på, at foreningslivet er præget af dialog, god omgangstone og tolerance. Der skal være åbenhed og mulighed for indflydelse i Fjends GF.

§2

Medlemskab

§2.1 Alle der går ind for foreningens formål, værdier og vedtægter kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.

§2.2 Bestyrelsen har mulighed for at opsige et medlemskab, hvis et medlem arbejder imod det foreningen står for. Det kan være tilfælde, hvor medlemmet optræder illoyalt over for foreningen. Opsigelsens længde og begrundelse skal drøftes med alle medlemmer af bestyrelsen inden den træder i kraft. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver drøftet på førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede medlem får ikke kontingent refunderet ved eksklusionen.

§3

Ordinære generalforsamling

§3.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningens øverste myndighed betyder, at de beslutninger, som træffes på en
generalforsamling, står over alle andre beslutninger i foreningen.

§3.2. Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige
generalforsamling som skal afholdes i april. Indkaldelsen sker via. de sociale medier og hjemmesiden. Regnskabets året løber fra 1. april til 31. marts.

§3.3 Stemmeret
Alle fremmødte til generalforsamlingen har taleret. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer over 18 år. Børn, der er medlem og under 18 år repræsenteres af en forældre
og har herigennem stemmeret, svarende til en stemme pr. barn, der er medlem. Der kan ikke stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning. Såfremt et eller flere medlemmer ønsker det, skal afstemningen være skriftlig og ved alle kampvalg. Afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Simpelt flertal betyder, at mere end halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for forslaget.

Kampvalg: Der er tale om kampvalg, hvis der er flere kandidater end pladser, der skal vælges til.

§3.4 Valgbare til bestyrelsen

Alle medlemmer over 18 år er valgbare og skal være bosiddende i Fjends.

§3.5 Dagsorden
Generalforsamlings dagsorden skal bl.a. følgende punkter indgå:
1.Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 5 dage før generalforsamlingen.
5. Forslag til handleplan og budget
6. Valg til bestyrelsen og suppleanter
Medlemmer der ønsker at opstille og som ikke er til stede, kan kun opstille hvis de har
afgivet skriftligt samtykke hertil. Det samme gør sig gældende for suppleanter og revisorer. 7. Valg af 2 revisorer. Disse vælges for 2 år. Og valg af en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§3.6 Referatet fra den ordinære generalforsamlingen ligges på hjemmesiden, senest 14 dage efter generalforsamlingen.

§4

Ekstraordinær generalforsamling

§4.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet i bestyrelsen ønsker det, eller mindst 20% af de stemmeberettigede skriftligt begærer det.

§4.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling sker med mindst 14 dages
varsel. Indkaldelsen sker i de sociale medier, hjemmesiden og den lokale avis.

§ 4.3. Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling ligges til hjemmesiden, seneste
14 dage efter den ekstra ordinære generalforsamling.

§5

Bestyrelsen

§5.1.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, samt 2 suppleanter Valgperioden er 2 år
– 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
– 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
– 2 suppleanter som vælges for 1 år ad gangen
§5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde, med formand,
næstformand, og sekretær. Kassererfunktionen kan varetages af en fra bestyrelsen udpeget person og funktionen varetages ikke, når man er formand. Konstitueringen skal ske seneste 14 dage efter generalforsamlingen.

§5.3 Tovholder for dagsorden til bestyrelsesmøderne tages ligeledes på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Her tages stilling til frist for indsendelse af punkter,
ansvaret og udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøderne.

§ 5.4 Dagsorden til bestyrelsesmøderne indeholder som minimum følgende punkter:
1. Formandenåbnermødet
2. Valgafordstyrer
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4. Godkendelseafdagsorden
5. Punkterrelevantforforeningen                              6. Evt.

§5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning. Såfremt et eller flere medlemmer ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Suppleanterne har krav på at få tilsendt referater fra alle afholdte møder i foreningen.

§5.5 Bestyrelsen udarbejder på førstkommende møde efter generalforsamlingen et aftalepapir for dets interne samarbejde, fordelingen af ansvarsområder og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Referatet fra bestyrelsesmøderne ligges på hjemmesiden.

§5.6 Bestyrelsen fastsætter kontingentet for de enkelt hold og aktiviteter.

§6

Regnskab og økonomi

§ 6.1 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

§6.2 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

§7

Aftaleret

§7.1 Det er formanden og kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
Med aftaler menes der for eksempel adgang til bankkontoen, indkøb af klubtøj eller materialer, stiftelse af gæld og tilmelding til kurser.

§7.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
En forening er en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at foreningen kan indgå og hæfter for alle aftaler som bestyrelsen indgår – dog kun med de aktiver, der findes i foreningen.

§8

Opløsning af foreningen

§8.1 Hvis foreningen i en periode ligger stille, er den sidst valgte bestyrelse ansvarlig for foreningens aktiviteter.

§8.2Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor. Foreningens ejendele og formue bliver da fordelt efter generalforsamlingens beslutning, dog således at alle midler anvendes til ungdomsarbejdets fremme.

§9

Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne skal vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.